Vanliga frågor

Nedan finns svar på de vanligaste frågorna angående flygmedicin


Piloter

1Nytt medicinskt regelverk fr.o.m. 2019-01-28
Det nya medicinska regelverket från EASA innebär att den som ska göra en förstagångsundersökning klass 1 (för att bli yrkespilot) måste genomgå en flygpsykologisk bedömning och genomföra drogtester. Detta innebär att förstagångsundersökningen fr.o.m. ovanstående datum kommer att bli mer kostsamt och ta längre tid. Du kan läsa mer om det nya flygmedicinska regelverket på Transportstyrelsens hemsida. Hör av dig i god tid innan du behöver ditt medicinska intyg för att boka en undersökning!
2Får jag ha glasögon om jag ska bli pilot? Om ja, var går gränsen för synfel?
Man får ha glasögon som pilot. Synskärpan med eller utan glasögon ska vara 0,7 eller bättre och samsynen ska vara 1,0 eller bättre. Man får ej ha ett synfel som överstiger +5 eller -6 dioptrier eller astigmatism överstigande 2 dioptrier.
Hänvisning AMC1 MED.B.070 (d) (1)
3Kan jag bli pilot om jag har genomgått synkorrigerande kirurgi, s.k. laserkirurgi?
Laserkirurgi av hornhinnan utgör hinder. Sökanden kan dock godkännas efter genomgången godkänd bländningstest och särskild bedömning av Transportstyrelsen. Se även Transportstyrelsens hemsida
Hänvisning AMC1 MED.B.070 (i)
4Kan man vara färgblind och klara den medicinska undersökningen?
Det beror på i vilken utsträckning man är färgblind. Om man inte klarar den första färgtesten (Ishiharas test) får man gå vidare och göra en eller flera utökade tester för att göra en bedömning om man är färgsäker.
Hänvisning AMC1 MED.B.075
5Får jag flyga om jag är gravid?
Till och med graviditetsvecka 26 får du flyga med OML (multi-pilot limitation) efter godkännande av flygläkare. Du måste således kontakta din flygläkare om du är gravid.
6Vad ingår i en förstagångsundersökning klass 1?
En flygmedicinsk förstagångsundersökning för medical klass 1 syftar till att klargöra om du uppfyller de medicinska kraven som ställs enligt EASAs regelverk.I förstagångsundersökningen ingår en specialistundersökning av flygögonläkare och flygöronläkare och en flygmedicinsk undersökning av flygläkare. Sedan 30 januari 2019 ingår också en bedömning av flygpsykolog. Slutligen en flygmedicinsk bedömning av flygläkare. Den flygmedicinska bedömningen baseras på det medicinska underlag som du tar med dig till oss samt de medicinska fakta som framkommer vid undersökningstillfället. Observera att det i den flygmedicinska förstagångsundersökningen ingår ett medicinskt certifikat klass 1 endast om du blir godkänd.
7Måste jag begära ut journalkopia till flygläkaren på hälsotillstånd som jag behandlats för för länge sedan?
Det beror på vad det gäller. Om det rör sig om en allvarligare åkomma eller olycka kan det fordras även om det är långt tillbaka i tiden. Om du inte har med det medicinska underlag som krävs kan flygläkaren inte godkänna dig och det kan dessutom medföra extrakostnader för dig om du måste komplettera i efterhand.

Flygpsykologi

Nedanstående frågor gäller flygpsykologiskt lämplighetstest utfört av Flygmedicinskt Centrum om inget annat anges.

1Hur lång giltighet har testresultatet från lämplighetstestet?
Tre år från testdatumet
2Om jag inte klarar testet, när kan jag då göra om det?
Testledaren kommer att gå igenom resultatet med dig och om du då inte blivit godkänd kommer du att få reda på när det är lämpligt för just dig att tidigast göra om testet.
3Kan jag plugga på testet innan?
Nej, det flygpsykologiska lämplighetstestet testar inte dina kunskaper utan dina förmågor. Syftet med testet är att utröna om du har de personliga egenskaper som krävs för pilotyrket.
4Hur går testet till?
När du kommer till oss för ett flygpsykologiskt lämplighetstest kommer flygpsykologen att ta kopia på ditt ID-kort och kommer att göra en liten intervju med dig. Därefter introduceras du till hur det datorbaserade testet fungerar. Det består av 21 deltester som på olika sätt testar egenskaper som är viktiga för pilotyrket. Testet tar ca 4-5 timmar. Efter avslutat test går flygpsykologen igenom ditt resultat. Om du blir godkänd får du ett intyg.

Har du fler frågor?

Skicka oss ett meddelande

Kontaktsida