Vanliga frågor

Nedan finns svar på de vanligaste frågorna angående flygmedicin

Allmänna

Det nya medicinska regelverket från EASA innebär att den som ska göra en förstagångsundersökning klass 1 (för att bli yrkespilot) måste genomgå en flygpsykologisk bedömning och genomföra drogtester. Detta innebär att förstagångsundersökningen fr.o.m. ovanstående datum kommer att bli mer kostsamt och ta längre tid. Du kan läsa mer om det nya flygmedicinska regelverket på Transportstyrelsens hemsida. Hör av dig i god tid innan du behöver ditt medicinska intyg för att boka en undersökning!

Man får ha glasögon som pilot. Synskärpan med eller utan glasögon ska vara 0,7 eller bättre och samsynen ska vara 1,0 eller bättre. Synfel mellan +5 och -6 dioptrier eller astigmatism på mindre än 2 dioptrier utgör vanligtvis inga problem för godkännande. Om ditt synfel överstiger +5 eller -6 dioptrier eller din astigmatism överstiger 2 dioptrier kan man överväga ett godkännande efter utökade undersökningar och i samråd med Transportstyrelsen.
Hänvisning EU 1187/2011 MED.B.070

Laserkirurgi av hornhinnan utgör hinder. Sökanden kan dock godkännas efter genomgången godkänd bländningstest och särskild bedömning av Transportstyrelsen. Se även Transportstyrelsens hemsida


Hänvisning AMC1 MED.B.070 (i)

Det beror på i vilken utsträckning man är färgblind. Om man inte klarar den första färgtesten (Ishiharas test) får man gå vidare och göra en eller flera utökade tester för att göra en bedömning om man är färgsäker.


Hänvisning AMC1 MED.B.075

Om du är pilot får du flyga till och med graviditetsvecka 26 med begränsningen OML (multi-pilot limitation) efter godkännande av flygläkare. Du måste således kontakta din flygläkare om du är gravid. Om du är kabinpersonal får du flyga t.o.m. graviditetsvecka 15. Om du är flygledare får du jobba operativt t.o.m. graviditetsvecka 34. Om du har komplikationer av din graviditet kan du behöva konsultera din flygläkare.

En flygmedicinsk förstagångsundersökning för medical klass 1 syftar till att klargöra om du uppfyller de medicinska kraven som ställs enligt EASAs regelverk och om så är fallet, att utfärda ett medicinskt certifikat. I förstagångsundersökningen ingår en specialistundersökning av flygögonläkare och flygöronläkare och en flygmedicinsk undersökning av flygläkare. Sedan 30 januari 2019 ingår också en bedömning av flygpsykolog. Slutligen en flygmedicinsk bedömning av flygläkare. Den flygmedicinska bedömningen baseras på det medicinska underlag som du tar med dig till oss samt de medicinska fakta som framkommer vid undersökningstillfället. Observera att det i den flygmedicinska förstagångsundersökningen ingår ett medicinskt certifikat klass 1 endast om du blir godkänd.

Det beror på vad det gäller. Om det rör sig om en allvarligare åkomma eller olycka kan det fordras även om det är långt tillbaka i tiden. Om du inte har med det medicinska underlag som krävs kan flygläkaren inte godkänna dig och det kan dessutom medföra extrakostnader för dig om du måste komplettera i efterhand.

Nej, om du har diagnosen ADHD eller har haft diagnosen i barndomen kan du inte bli pilot.

Det beror på graden av allergi samt vilken typ av symtom du får när du expooneras. Generellt kan man säga att om du får symtom som gör att du inte kan fullfölja dina uppgifter som pilot så är det troligt att du inte kan godkännas.

För att du ska kunna kombinera pilotyrket med diagnosen dyslexi fordras det att du på egen hand och utan att lita på någon annan kan läsa och tillgodogöra dig informationen som finns på checklistor, väderrapporter, instrumentskärmar, diagram etc. under flygning. Hjälpmedel för ordigenkänning är inte tillåtna i pilotutbildningen. Under förutsättning att en blivande pilot har lyckats slutföra det skriftliga arbetet med utbildning, har han eller hon visat en nivå av läs- och skrivförmåga som är tillräcklig för att säkert kunna framföra ett flygplan. Om en sökande om flygcertifikat inte kan fullfölja skolning utan hjälp med läsning och skrivning finns det ingen rimliga justeringar med nuvarande teknik som kan göras för att han eller hon ska kunna flyga ensam eller utöva en karriär inom pilotyrket.

Det beror på vilken diagnos som har gjort att du fått behandling. Förutsättningen för att du ska kunna få medicinskt intyg är att du är frisk idag, d.v.s. inte har någon diagnos och att du inte har någon pågående eller nyligen avslutad behandling. Du kan behöva göra en fördjupad utredning med avseende på den tidigare sjukdomen, men detta avgörs i samband med besöket.

Transportstyrelsen har utfärdat anvisningar för certifikatshavare alla klasser vad som gäller för genomgången COVID-infektion / positivt COVID-test, se deras hemsida här.

Flygledare

Nedanstående frågor gäller certifikat för flygledare (klass 3)

Ja till och med graviditetsvecka 34, d.v.s. 34+6. Därefter är du unfit för operativ tjänst.

Vi arbetar i Transportstyrelsens certifikatsystem EMPIC och kan förbereda ditt besök genom att mata in uppgifterna från hälsodeklarationen som du skickar in. Därmed sparar vi ca 15 min av administrativ tid vid ditt besök.

Fr.o.m. 2022-01-01 har FMC ett nytt avtal med LFV avseende förnyelseundersökningar. LFV har valt att inte nytta mottagningen på Sturup i denna upphandling. FMC har ingen del i detta beslut. Du är välkommen till FMC på Stormgatan 14 i centrala Malmö.

Generellt sett skall du inte jobba operativt när du får insatt ett nytt läkemedel förrän du har fått godkänt från din flygläkare. Från insättningen tills dess att tjänstbarhetsbedömningen kan göras bör det ha gått en tid för att säkerställa att läkemedlet har avsedd effekt och att inga biverkningsreaktioner uppstått. Den flygsäkerhetsmässiga bedömningen vid läkemedelsbehandling omfattar såväl orsaken till behandlingen (diagnosen), själva behandlingen och dess eventuella biverkningar och övriga effekter i kroppen.

Ytliga ingrepp i lokalbedövning innebär i allmänhet inte några begränsningar i din operativa förmåga. Det kan dock hända om det skulle uppstå en komplikation till ingreppet. Du ska då höra av dig till din flygläkare.

Flygpsykologi

Nedanstående frågor gäller flygpsykologiskt lämplighetstest utfört av Flygmedicinskt Centrum om inget annat anges.

En flygmedicinsk undersökning är en omfattande hälsoundersökning för att säkerställa att du uppfyller de flygmedicinska kraven som pilot. Om du blir godkänd vid den flygmedicinska undersökningen får du ett flygmedicinskt certifikat, som är en av två delar i flygcertifikatet. Det flygmedicinska certifikatet måste förnyas årligen om du är yrkespilot (klass 1).
Det flygpsykologiska lämplighetstestet har till syfte att säkerställa att du klarar av att genomföra en flygutbildning och är ett krav för att kunna söka till de flygskolor som bedrivs på uppdrag av YH-myndigheten. Testet undersöker dina kognitiva förmågor (t.ex. simultankapacitet, uttröttbarhet, minnesförmåga).

Giltighetstiden är fem år, räknat från d en 31 december det år som testet genomfördes.

När du kommer till oss för ett flygpsykologiskt lämplighetstest kommer flygpsykologen att ta kopia på ditt ID-kort och kommer att göra en liten intervju med dig. Därefter introduceras du till hur det datorbaserade testet fungerar. Det består av 21 deltester som på olika sätt testar egenskaper som är viktiga för pilotyrket. Testet tar ca 4-5 timmar. Efter avslutat test går flygpsykologen igenom ditt resultat. Om du blir godkänd får du ett intyg.

Testledaren kommer att gå igenom resultatet med dig och om du då inte blivit godkänd kommer du att få reda på när det är lämpligt för just dig att tidigast göra om testet.

Den flygmedicinska förstagångsundersökningen ger dig ett medicinskt certifikat klass 1 om du blir godkänd. Detta är en certifikatshandling som klarerar dig för flygning som kommersiell pilot inom hela EU. Du har alltså möjlighet att gå flygutbildning inom alla EUs medlemsländer. Det anpassade flygpsykologiska lämplighetstestet ger dig behörighet att söka yrkeshögskolemyndighetens pilotutbildningar (för närvarande TFHS Ljungbyhed och OSM Aviation Västerås).

Övrigt

FMC är en privat hälsomottagning och har inget avtal med sjukvården. Den typen av hälsovård som FMC bedriver gällande bedömning av tjänstbarhet bekostas inte av landstingsskatten utan av den enskilde eller dennes arbetsgivare. Detta innebär att FMC inte har något remissrätt till den vanliga sjukvården. FMC kan dock hjälpa till att utforma en s.k. egenremiss som den enskilde kan lämna till sin sjukvårdsinrättning för vidare utredning. Egenremissen måste prioriteras av sjukvården på samma sätt som remisser från läkare inom sjukvården. Observera att FMC kan komma att ta ut avgifter för alla kringtjänster.

Kontakta oss

RING
040 - 208125

Telefontider:
Mån-Fri 7:00 - 18:00

E-POST
mottagning@flygmedc.se

Svar inom
1-2 arbetsdagar

Besök oss
Malmö C

Stormgatan 14,
21120 Malmö